Privatumo politika

Privatumo politika
Bendrosios nuostatos
   1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.sotukai.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra MB Sotukai.
   2. Privatumo politika – tai rašytinis dokumentas, kuriame įtvirtintos privatumo užtikrinimo nuostatos (toliau – Privatumo taisyklės), kurios taikomos visų asmenų, besinaudojančių sotukai.lt, atžvilgiu.
   3. Privatumo taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Taisyklėse (toliau – Taisyklės) apibrėžtas sąvokas ir jų prasmę, išskyrus atvejus, kai tam tikros sąvokos atskirai apibrėžiamos šiose Privatumo taisyklėse.
   4. Duomenų valdytojas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Privatumo taisykles.
   5. Privatumo taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo sotukai.lt. Jeigu Pirkėjas po Privatumo taisyklių pakeitimo ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi sotukai.lt, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Privatumo taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Pirkėjas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Privatumo taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis sotukai.lt.
   6. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą ir saugojimą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Europos Sąjungos Bendrasis Duomenų Apsaugos Reglamentas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Privatumo taisyklės. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.
   7. Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.
       Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas
 1. Duomenų valdytojas duomenis iš Pirkėjo gauna šiais būdais: Pirkėjui pačiam pateikus asmens duomenis paskyros registracijos anketoje arba prekės užsakymo metu (pavadinimas arba vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninis pašto adresas ir kt.); automatiškai, kai duomenys yra generuojami Pirkėjui naudojantis sotukai.lt 
 2. Iš pirkėjo gaunami duomenys yra skirstomi į: anoniminius duomenis – tai duomenys, susiję su faktais, kurie negali būti pritaikyti individualiam Pirkėjui ir yra naudojami sotukai.lt stebėjimo, tobulinimo, tiesioginės reklamos bei kitais kokybės gerinimo tikslais; asmeninius duomenis – tai duomenys, kurių pagalba yra nustatoma konkretaus Pirkėjo tapatybė. Tokie duomenys renkami ir tvarkomi tik su Pirkėjo sutikimu. sotukai.lt turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu naudotis visa sukaupta informacija apie Pirkėją.
 3. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Tokius asmenis saisto taikomi duomenų apsaugos įstatymai. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
 4. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus.
 5. Pirkėjas gali bet kada kreiptis į sotukai.lt ir reikalauti ištaisyti, sunaikinti ar sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymo nuostatų. 
       Slapukai (angl. cookies)
 1. Pirkėjas supranta ir sutinka su tuo, jog sotukai.lt renka Pirkėjo duomenis (IP adresas, naršyklės tipas, naršomų sotukai.lt puslapių nuorodos, prisijungimų data, laikas ir kt.) naudodama slapukus.
 2. Pirkėjas gali bet kada išjungti slapukų naudojimą (pakeisdamas naršyklės nustatymus), tačiau be slapukų kai kurios sotukai.lt funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai.
 3. sotukai.lt slapukai naudojami pagrindinei veiklai vykdyti (krepšelio formavimui ir kt.), svetainės lankytojų statistiniams duomenims rinkti ir apdoroti, apsaugoti Pirkėją nuo neteisėto jo duomenų panaudojimo ir gerinti svetainės paslaugų kokybę bei veiksmingumą.
     Kontaktiniai duomenys
MB Sotukai
Telefonas: +37068655965
El. paštas: sveiki@sotukai.lt
Privatumo taisyklių paskelbimo data 2021 m. rugpjūčio 27 d.